کانون تبلیغات آ.ب.آ

کانون تبلیغات و آگهی آ.ب.آ
مشاور و مجری اماکن آبی ایران
(استخرها – پارکهای آبی – ساحلی – دریایی)

 

پژوهش / تحقیق / ترجمه / ویرایش

بخش ترجمه مقالات و کتاب های تخصصی ورزشهای آبی

بخش ویرایش ادیت نگارش متون تخصصی ورزشهای آبی

بخش مطالعات و تحقیق و پژوهش ورزشهای آبی

انتشارات آبا

ناشر برگزیده کتاب های ورزشهای آبی در ایران

دعوت از نویسندگان و مترجمان متون ورزشهای آبی

جهت همکاری چاپ آثار ارزشمند در زمینه ورزشهای آبی

مرکز پژوهش

Aqua ISI

مقالات علمی / تخصصی ورزشهای آبی

ارزشیابی مقالات

ارسال مقالات

رتبه بندی مقالات

لیست مقالات پذیرفته شده ISI