ورزشهای آبی

آموزش نجات غریق

Life Guard Teaching

بیومکانیک شنا
Bio Mechanic of Swimming

 

https://shop.abia.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c/

آموزش ورزشهای آبی
Aquatics Teaching

https://shop.abia.ir/product/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c/

توسعه ورزشهای آبی
Water Sport Development

 

کلوپ واترپولوی ایران
Iranian Water Polo Club

 

کلوپ هیدروتراپی ایران
Iranian Hydrotherapy Club

 

کلوپ استخرداران ایران
Iranian Pool Owners Club

کلوپ نجات غریق ایران
Iranian Life Guard Club

کلوپ شنای ایران
Iranian Swimming Club

Swimming Anatomy

 

غواصی سلامت و ایمنی
HSE Diving

 

غواصی الزامات و مقررات
Manual Diving

 

غواصی علوم پزشکی
Medicine Diving

 

غواصی اسپرت
Sport Diving

 

کلوپ غواصی ایران
Iranian Diving Club

 

موفقیت های آبی

 

 

فوریتهای غواصی

 

بهداشت و بیماریهای گوش، حلق، بینی در غواصی